Czym jest analiza fundamentalna i jak się jej dokonuje?

Czym jest analiza fundamentalna i jak się jej dokonuje?

Czym jest analiza fundamentalna i jak się jej dokonuje?

Przy każdego rodzaju inwestycjach inwestorowi zależy na tym, by ocenić rentowność inwestycji i sprawdzić, czy warto otworzyć pozycję (kupić wybrane walory), czy też zamknąć ją i zrealizować zyski lub ograniczyć straty. Jedną z podstawowych technik analizy aktywów finansowych jest analiza fundamentalna.

Przy każdego rodzaju inwestycjach inwestorowi zależy na tym, by ocenić rentowność inwestycji i sprawdzić, czy warto otworzyć pozycję (kupić wybrane walory), czy też zamknąć ją i zrealizować zyski lub ograniczyć straty. Jedną z podstawowych technik analizy aktywów finansowych jest analiza fundamentalna. Warto się z nią zapoznać i wiedzieć, jak można ją stosować w praktyce, ponieważ wydatnie wspiera podejmowanie decyzji przez inwestora co do atrakcyjności poszczególnych instrumentów finansowych w danym czasie.

Pojęcie analizy fundamentalnej

Definicja analizy fundamentalnej wskazuje, że mamy tu do czynienia z metodą szacowania wartości danej spółki, także tej działającej na giełdzie papierów finansowych. Prowadzi ona do poznania realnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do rzeczywistej wyceny akcji spółki. W oparciu o wyniki analizy fundamentalnej można rozważnie wybierać papiery wartościowe, w które inwestor chciałby zainwestować.

Można znaleźć również opinie o tym, że analiza fundamentalna jest przeprowadzana w celu poznania realnej wartości danego aktywa konkretnej spółki. Wspiera decyzje inwestycyjne inwestorów giełdowych i jest jedną z najczęściej wybieranych technik badania pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa na rynku. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-fundamentalna

Etapy przeprowadzania analizy fundamentalnej

Zanim inwestor czy analityk rynkowy będzie w stanie wysnuć ostateczne wnioski z analizy fundamentalnej co do celowości i uzasadnionego interesu ekonomicznego inwestowania pieniędzy w akcje danej spółki, powinien przejść przez wiele etapów analizy fundamentalnej.

Koncentruje się ona na spółce, jako emitencie papieru wartościowego, ale i na otoczeniu ekonomicznym, w którym on funkcjonuje. Obejmuje takie etapy jak: analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacji firmy, analiza finansowa spółki oraz ostateczna wycena akcji.

Analiza makroekonomiczna

Pierwszym krokiem na drodze do przeprowadzenia analizy fundamentalnej jest dokonanie analizy makroekonomicznej. Konieczna jest z uwagi na fakt, że każda spółka giełdowa działa w pewnym otoczeniu społecznym, gospodarczym czy politycznym. Ocena makroekonomiczna przedsiębiorstwa uwzględnia stan oraz wahania koniunktury gospodarczej w kraju, w którym funkcjonuje spółka. Analiza obejmuje wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej, w jakiej musi radzić sobie dane przedsiębiorstwo: poziom deficytu budżetowego kraju, wysokość PKB, stopa inflacji, saldo bilansu płatniczego, poziom zatrudnienia, polityka banku centralnego w zakresie prowadzenia polityki monetarnej. Ten rodzaj analizy powinien przynieść odpowiedź na pytanie, czy w bieżącej sytuacji opłaca się w ogóle inwestować pieniądze na danym rynku.

Analiza sektorowa

Drugim krokiem przy przeprowadzaniu analizy fundamentalnej będzie analiza sektorowa, sprowadzająca się do obiektywnej oceny atrakcyjności inwestowania w daną gałąź gospodarki, a właściwie w akcje spółek, jakie w niej funkcjonują. Analityk powinien ocenić przewidywaną opłacalność i ryzyko, jakie wiąże się z inwestowaniem.

Analiza sytuacji spółki na rynku

Bardzo ważnym etapem w analizie fundamentalnej będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej już konkretnej spółki, w akcje której inwestor chce lokować swoje pieniądze. Celem takiej analizy będzie ocena funkcjonowania spółki na tle branży, a także jej kondycji finansowej. Badane są jej silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rynkowe, które powinna wykorzystywać czy unikać w swojej działalności.

Analiza finansowa

W ramach analizy finansowej bada się całokształt działalności gospodarczej firmy, łącznie z wynikiem finansowym czy stanem majątkowo-finansowym. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Wnioski wyciągnięte z poszczególnych etapów analizy fundamentalnej pozwalają na ocenę tego, czy akcje spółki są niedoszacowane, przeszacowane albo ich wartość jest właściwie tożsama z ich bieżącym kursem rynkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *